استارتر های لبنی

در دانش میکروبیولوژی به میکروارگانیزمهای زنده حاضر در یک محیط رشد اصطلاحاً کشت یا کالچر (Culture) میگویند. چون این موجودات فرآیند تخمیر را آغاز یا استارت میکنند به آنها باکتریهای آغازگر یا استارتر (Starter) میگویند.

بنابراین، گروهی از میکروبهای زنده که قابل رشد و تکثیر هستند و می توانند نوعی خاص و مورد نظر از تخمیر را شروع کنند به عنوان موجودات آغازگر کشت یا Starter Culture شناخته میشوند.

  • استارتر کالچرها می توانند از انواع مختلف میکروارگانیزم ها ساخته شده باشند. این میکروارگانیزم ها قارچ یا باکتری هستند و قارچها می توانند مخمر یا کپک باشد.
  • به عنوان مثال در تولید محصول لبنی کفیر از مخمرو در تولید پنیر های خاصی که روی آنها کپک خوراکی رشد می کند از کپک ها استفاده می شود )

محصولات پروبيوتيک

  • در توليد ماست پروبيوتيک يا محصولات ترموفيل پروبيوتيک از باکتري هاي لاکتوباسيلوس عمدتا لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباکتريوم استفاده مي شود.
  • استارترهاي تجاري مورد استفاده در توليد محصولات پروبيوتيک به دو صورت وجود دارد. نوع اول همراه با استارترهاي ماست بوده و نوع دوم به صورت منفرد مي باشد.
  • همچنين ممکن است در يک استارتر ماست – پروبيوتيک و يا پروبيوتيک منفرد از هر کدام يک نوع و يا دو نوع باکتري وجود داشته باشد که در کامل ترين ماست ٢ استارتر اصلي ماست به همراه حداقل ٢ نوع باکتري پروبيوتيک وجود خواهد داشت.
  • استارترهاي پروبيوتيک منفرد را مي توان جهت توليد محصولات پروبيوتيک غير از ماست مانند شير، خامه، بستني و پنير پروبيوتيک به کار گرفت وجود اين باکتري ها به صورت زنده در محصول نهايي مسئله اصلي در توليد محصولات مي باشد.

مزایای استارترهای مستقیم ولیرن :

  • استفاده راحت
  • کنترل کردن آسان فرمانتاسیون
  • عدم ایجاد تولید اسید در انتهای فرمانتاسیون
استارتر کفیر

استارتر ماست Y333

استارتر

استارتر ماست Y38

استارتر

استارتر پنیر UF202

استارتر

استارتر پنیر UF201

استارتر

استارتر پروبیوتیک BF300

استارتر کفیر

استارتر تخمیری(کفیر) H30

استارتر

استارتر پنیر UF200

استارتر

استارتر دوغ Y18

استارتر

استارتر ماست Y36

استارتر

استارتر ماست Y37

مطالب مرتبط با این محصول در وبلاگ

فهرست