آنزیم های مورد مصرف در صنایع غذایی

ترکيباتي پروتئيني هستند که به عنوان بيوکاتاليزور  برخي از واکنشهاي خاص بيو شيميايي بخش کوچکي از مواد غذايي را تشکيل مي دهند  و ممکن است باعث ايجاد اثرات مطلوب يا نامطلوب در ماده غذايي شوند. اين مواد با کاهش انرژي اکتيواسيون  باعث افزايش سرعت واکنش شده  و ممکن است پروتئين ساده بوده و يا داراي کوفاکتور هايي ازجمله حاوي يونهاي فلزي باشند .

آنزیم لاکتاز

مکانیزم عملکرد آنزیم
نحوه عمل آنزیم ها مانند قفل و کلید است. هر آنزیم به صورت اختصاصی یک واکنش ویژه را کاتالیز می کند. آنزیم ها کاتالیست های اختصاصی هستن.

عملکرد آنزیم

محصولاتآنزیمپیش ماده
دکسترین،مالتوز،گلوگزآمیلازنشاسته
آمینو اسیدپروتئازپروتئین
اسیدهای چرب آزاد، گلیسروللیپازچربی ها و روغن ها
گلوکزسلولازسلولز
گلوکز و گالاکتوزلاکتازلاکتوز

عوامل موثر در فعالیت آنزیم

MAYALACT®۵۰۰۰ آنزیم لاکتاز :
لاکتاز مایع است که (β-galactosidase) که از مخمرهای لبنی Kluyveromyceslactis به دست آمده است .

مطالب مرتبط با این محصول در وبلاگ

هیچ مطلبی یافت نشد

فهرست