تاریخچه پنیر

پنیر به محصولی گفته می شود که حاصل عمل کردن باکتری های مفید مزوفیل (عمدتا لاکتوباسیلوس لاکتیس زیر گونه لاکتیس و کرموریس و لوکونستوگ ها لاکتوکوکوس ها) و یا ترموفیل(استرپتوکوکوس…
ادامه مطلب ...
فهرست