آنزیم لاکتاز

Mayalact ®Lactase

 

بسیاری از مواقع به مراتب ملاحظه شده است که بسیاری از افراد پس از نوشیدن شیر دچار دل درد و مشکلات گوارشی می شوند که به علت کمبود آنزیم لاکتاز در بدن انسان می باشد.این آنزیم غالبا" در سلول های تمایز یافته پرزهای روده باریک وجود دارند،که برای هیدرولیز لاکتور موجود در شیر ضروری است.برای حل این مشکل آنزیم لاکتاز در صنایع لبنی برای کاهش مشکلات گوارشی و بهبود طعم در بستنی افزوده می شوند.در این صنایع، لاکتاز، لاکتوز شیر را به قندهای ساده تر (گلوکز و گالاکتوز ) تبدیل می کند که هم هضم آنها آسان تر می گردد و هم چنین طعم مطلوبتری دارند.

 

 

لاکتاز یکی از آنزیم‌های خانواده بتاگالاکتوزیدازاست. در انسان این آنزیم غالبادرسلول‌های تمایزیافته پرزهای روده باریک یافت می‌شود. لاکتازبرای هیدرولیزلاکتوزشیر ضروری است.کمبود این آنزیم سبب عدم تحمل لاکتوزمی‌شود. این افراد بعد از خوردن شیر دچار مشکلات گوارشی میشوند.

آنزیم لاکتاز در صنایع لبنی برای کاهش مشکلات گوارشی و همچنین برای بهبود طعم در بستنی استفاده می شود .

میزان مصرف این آنزیم یک کیلو در یک تن شیر میباشد که بعد از 24 ساعت آنزیم لاکتوز را صفر میکند .

در صنایع بستنی سازی از لاکتاز به منظور تبدیل لاکتوزشیربه قندهای ساده تر (گلوکزو گالاکتوزکه طعم مطلوبتری دارنداستفاده می‌شود

 

نوآوران ایسا تیس سو مه ** ISATIS SOOME INNOVATION CO ** شماره های تماس و مشاوره تلفکس 9 - 88518387 , 8 - 88737256